Festa del Corpus. Any B, (2024)

Festa del Corpus. Any B, (1)

RELECTURES.

Festa del CORPUS. Any B.

La Vanessa no vol anar més a la catequesi de 1ªComunió. Hi anava contenta; però, de cop i volta, diu que no hi vol tornar.

I doncs, què t’ha passat? –lipregunten els pares.

Novull fer la Comunió.

La seva mare va entendre de seguida que la sevafilla no estava per donar explicacions...

N’ha parlat amb la catequista. També ella esmostra molt sorpresa.

Però,si venia molt contenta! Ja miraré d’assabentar-me’n.

= = = = = =

Avui la Vanessa no ha anat a escola perquè haviad’anar al metge a Girona.
La mare, la hi ha acompanyada amb el cotxe. De tornada, s’ha adonat que la sevafilla tenia les defenses abaixades... i ho aprofita.
Sense deixar de mirar la carretera, i com qui no vol la cosa, diu:

‒Així... això de la comunió, ho deixem per aquestany?

‒Sí. Ja us ho vaig dir ‒responella també sense mirar la seva mare.

‒Mira: això és cosa teva i només ho pots decidirtu...
Però, saps: amb el teu pare ens agradaria saber per què, de cop i volta, haspres aquesta decisió.

‒Em fa fàstic. No la faré mai la comunió...

La mare va sentir com una fibladainesperada.
Intentant dissimular, ha mirat brevíssimament la seva filla, i ha repetit:

‒Fàstic? No t’entenc...

‒La senyoreta de catequesi va dir que la comunióés menjar el cos del nen Jesús...
No sé com podeu fer això, la gent gran...

La mare es va calmar, però va comprendre quehavia de respondre amb molt de tacte. Per a la seva filla, allò no era cap “tonteria”.

‒Vols dir que no ho has entès malament?
La comunió no és això.

‒La senyoreta ho va dir ben clar, i ho va repetirmoltes vegades...

‒D’acord, d’acord. La senyoreta ho va dir...
Però segurament ella es pensava que ho entendríeu bé. Perquè la comunió no és això.

‒Si no és això, per què no m’ho expliques tu?...

‒Home! Jo no sóc catequista... Però, si vols, enparlem.

‒T’escolto.

La mare es va mirar la nena amb gran tendresa iamb cara de complicitat. Després va dir:

‒Mira: perquè no em passi com a la senyoreta, deixa-m’ho pensar una mica...

I després afegí:

‒ Saps què? T’ho explicaré a l’hora de dinar, amb el teu pare.

‒Tan complicat, és?

‒Gens ni mica. Però, com que a la comunió es fa “menjant”,la millor manera de parlar‒ne serà quan estiguem a taula.


= = = = = =

Quan va arribar el pare, la mare el va posar enantecedents. A ell li va semblar molt encertada la decisió de la seva dona, iràpidament van dissenyar l’estratègia.

Asseguts a taula, de seguida la Vanessa vareclamar “l’explicació promesa”.

Sobre la taula hi havia unes llesques de pa, com sempre. Va començar el pare,preguntant a la Vanessa:

‒T’agrada aquestpa?

‒Sempre en mengem. És clar que m’agrada. Ja hosaps.

‒Però nosaltres no el fem aquest pa; l’hem decomprar. I això costa diners...

La Vanessa va mirar la mare com dient-li: “I ara,què li passa al pare?”

El pare va continuar:
Saps una cosa? Quan jo era petit, quan queia un tros de pa a terra, elcollíem, el bufàvem una mica per si s’havia embrutat, i li fèiem un petó.

‒Un petó! Per què?, digué la Vanessa.

‒La meva mare, la teva àvia, deia que allò eren les “suors de l’avi”...
Saps què volia dir amb això?

‒Suposo que l’avi havia de treballar molt perpoder comprar el pa i les coses de menjar.

‒Exactament! Quina filla més intel·ligent quetenim! ‒va proclamar, mirant la seva dona‒.

Mira Vanessa: Aquest pa, i totes les coses que comprem per menjar i viure,són “les suors” de la teva mare i meves.
Et fan fàstic?...

= = = = = = =

La Vanessa va fer un moment de silenci.
Acabava descobrir moltes coses a la vegada...
Després, mirant la seva mare, va dir:

‒La comunió, és també així?

‒S’hi assembla molt –va respondre la mare.

‒Però la senyoreta va dir que el pa de la comunióés el cos de Jesús...

‒El “cos” representa la vida”. La vida de les persones (també la de Jesús)es va “gastant” per convertir‒se en aliment.

‒Així, a dintredel pa de la comunió, no hi ha la “carn” ni els “ossos” de Jesús?...

‒És clar que no!
El pa de la comunió, igual que aquest, quanestà posat sobre la taula, representa l’esforç de tanta i tanta gent que viu per als altres.

= = = = = = = =

Aquí va intervenir el pare,
i dirigint‒se a la seva filla amb un to seriós i solemne, li va dir:

‒Vanessa: Ens vas dir que no volies fer lacomunió...
Ara sóc jo ‒som nosaltres‒ que etdiem: no facis la comunió, si no ésque vulguis, tu també, ajudar a que tots els homes siguem com una gran família.

La Vanessa va fer cara de sorpresa, però deseguida va respondre:

‒És clar que ho vull! Jo vull ser com vosaltres.


Festa del Corpus. Any B, (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated:

Views: 6282

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.