Hjelpemiddellageret (korttidslager) (2024)

Sandefjord kommune drifter et hjelpemiddellager hvor man kan låne hjelpemidler gratis for en kortere periode.Nav hjelpemiddelsentral har hjelpemidler man kan søke om å låne i en lengre periode.

Åpningstider hjelpemiddellageret (korttidslager)

 • Telefontid: mandag-fredag kl. 08.30–12.00
 • Besøkstid: mandag-fredag kl. 13.00–15.00

Hjelpemidlene oppbevares og fraktes inn og ut fra korttidslageret, som holder til på Sandefjord Medisinske Senter. Du finner kontaktinformasjon og lokasjon på kartet nederst på siden.

Hjelpemidler du kan kjøpe selv

Enkle hjelpemidler som gripetang, strømpepåtrekker og lignende kan du kjøpe på apotek eller i spesialforretninger. Krykker kan kjøpes på legevakten.

Kortvarig behov forhjelpemidler

Hjelpemiddellageret låner ut enkle hjelpemidler for 3 måneder om gangen. Hjelpemidlene er ikke individuelt tilpasset, men skal dekke et generelt behov. Her kan du låne blant annet manuelle rullestoler, rullatorer, toalettforhøyere, dusjstoler, hjertebrett og støttestenger.

Større hjelpemidler, hjelpemidler som krever montering og hjelpemidler for syn- og hørsel, vil bli montert og utlevert av ansatte som jobber ved hjelpemiddellageret.

Små hjelpemidler hentes og returneres til lageret på Sandefjord Medisinske Senter av bruker eller pårørende.

Langvarig behov for hjelpemidler

Om du har en langvarig (over to år) og vesentlig funksjonsnedsettelse, kan du søke om å låne hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.Kommunale fysioterapeuter eller ergoterapeuter bistår deg med søknaden.Kommunen og staten har avtaler på hvilke hjelpemidler du kan få låne.

Hjelpemidlene oppbevares og hentes på hjelpemiddellageret ved Sandefjord medisinske senter. Ved utlån eller henting av større hjelpemidler, bistår ansatte som jobber ved hjelpemiddellageret deg med frakten.

Vedlikehold og reparasjon

Du er selv ansvarlig for den daglige driften og renholdet av hjelpemidlene du låner. Dersom hjelpemiddelet må reparere, kan du henvende deg til hjelpemiddellageret for å få hjelp til dette. Dersom du ikke har behov for hjelpemiddelet lenger, er det viktig at du leverer det tilbake til hjelpemiddellageret.

Hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral repareres av hjelpemiddelteknikere som er ansatt i kommunen. De kan komme hjem til deg for å reparere utstyret, og da er det fint hvis du har rengjort hjelpemiddelet i forkant.

Les gjerne gjennom informasjonen under, før du tar kontakt om vedlikehold og reparasjon:

Sjekk om det er behov for batteribytte. Systemet varsler som oftest om dette. Ved gjentatt varsling etter at du har åpnet døra eller svart på telefonen, er det som regel batteribytte. Bruk 9V litiumbatteri.Nyere varslingsutstyr har batterier som ikke skal byttes, man bytter hele varsleren.

 • Sjekk at strømmen er tilkoblet.
 • Sjekk at knappen/knappene (som regel plassert på siden) står i rett posisjon.
 • Sjekk at det ikke ligger steiner i døråpningen.
 • Slå alltid av og på stolen når du har prøvd å utbedre en feil.
 • Sjekk at setet ikke står i for høy posisjon. Det kan hindre stolens funksjoner.
 • Sjekk at ikke stolen står frikoblet (at motoren er frakoblet).
 • Ta ut laderen fra støpselet i veggen og sett den inn igjen en gang i måneden.
 • Les bruksanvisningen og sørg for gode laderutiner (lades alltid når den ikke er i bruk).
 • Sjekk luft i dekk og etterfyll ved behov.
 • Sjekk om heisen er tilkoblet strøm
 • Sjekk automatsikring i sikringsskap.
 • Sjekk nødstopp-knapp.
 • Sjekk at heisen er kjørt helt frem til ladepunktet.
 • Sjekk batteri i fjernkontroll.
 • Påse at det er isfritt under løfteplattform.
 • Ved lite luft i madrassen – sjekk CPR-utløseren, ventilene og slangene.
 • Hør etter ulyd i pumpa (hvis madrassen har pumpe).
 • Sjekk ventil.
 • Luft må fylles i puten med jevne mellomrom. Bruk medfølgende pumpe.
 • Slitedeler til sykler, som dekk, slanger, pedaler, bremser o.l. dekkes ikke av NAV Hjelpemiddelsentral. Dette må du kjøpe selv, og sørge for at blir vedlikeholdt, eller eventuelt benytte et sykkelverksted.
 • Spesialdeler til sykler kan dekkes via NAV Hjelpemiddelsentral. Kontakt hjelpemiddelutlånet i kommunen for hjelp til reparasjon.
 • NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for motor og elektronikk.

Daglig vedlikehold

Det er viktig at du som låner utstyr gjør vedlikehold på utstyret.

Hjelpemiddelet må rengjøres regelmessig. Det er viktig at alle bevegelige deler er rengjort, spesielt hjul og bremser. Fjern alt av hår (spesielt rundt hjulene) og matrester. Putetrekk bør tas av og vaskes i vaskemaskinen regelmessig. Ikke bruk høytrykkspyler.

Etter vask og rengjøring må alle bevegelige deler som hjulaksler, bremser og fotstøtter smøres med olje.

Det er viktig å gå over hjelpemiddelet regelmessig og etterstramme skruer og muttere som kan være løse. Dersom dette gjøres regelmessig, unngår en at hjelpemiddelet blir ødelagt og gjør at din sikkerhet blir ivaretatt.

Kontroller at det er nok luft i dekkene (i f.eks. sykkelhjul og manuelle rullestoler). På rullestoler som er i daglig bruk, anbefales det ukentlig etterfylling av luft.

Hjelpemidler med batteri må lades regelmessig. Hjelpemiddelet må også lades i ferier og i lengre perioder uten at det er i bruk. Stort sett alle batterier blir ødelagt hvis de står for lenge uten å bli ladet. Når batterier er fulladet, trekker ikke laderen strøm.

Her finner du oss

Vi opplever at mange velger feil inngang når de skal oppsøke de ulike tjenestene.SMS har ulike innganger avhengig av hvilket tilbud man søke

Her finner du oss (2D)

Hjelpemiddellageret (korttidslager) (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated:

Views: 6252

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.